Obiective

A. Obiective legate de procesul de învăţământ

 • Preocupare pentru ocuparea posturilor de profesori şi conferenţiari titulari în totalul personalului didactic cu norma de bază în facultate;
 • Preocuparea de atragere a personalului didactic universitar titular sub 35 de ani, din totalul personalului didactic cu norma de bază în facultate;
 • Preocuparea pentru crearea condiţiilor de finalizare a doctoratului pentru personalul didactic titular din totalul personalului didactic cu norma de bază în facultate;
 • Creşterea numărului studenţilor de la învăţământul postuniversitar, de studii aprofundate, master şi doctorat în totalul studenţilor finanţaţi de la buget şi cu taxă;
 • Repartizarea judicioasă a cheltuielor cu dotarea laboratoarelor şi a bibliotecii din finanţarea de bază;
 • Creşterea performanţelor în cercetarea ştiinţifică prin antrenarea corpului profesoral în elaborarea de propuneri de contacte la diverse programe scoase în competiţie în cadrul programelor interne şi internaţionale;
 • Asigurarea şi menţinerea bazei materiale necesare procesului didactic prin ponderea cheltuielilor materiale (din alocaţii bugetare şi venituri proprii) în totalul cheltuielilor curente, mai puţin reparaţiile capitale şi numărul studenţilor şi a personalului didactic la un post cu conexiune la Internet;
 • Asigurarea calităţii serviciilor sociale şi administrative pentru studenţi;
 • Ponderea veniturilor totale realizate prin activităţi proprii ale facultăţilor în totalul finanţării (alocaţii bugetare şi venituri proprii);
 • Creşterea raportului procentual dintre valoarea contractelor de cercetare proiectare şi finanţarea de bază;
 • Creşterea ponderii veniturilor proprii cheltuite pentru dezvoltare (dotări şi reparaţii capitale) din totalul finanţării (alocaţii bugetare şi venituri proprii);
 • Dezvoltarea unui sistem informatic pentru conducere, axat pe raţionalizarea consumului de resurse;
 • Aplicarea unei politici de management a personalului bazată pe încurajarea performanţei;
 • Dezvoltarea şi instituţionalizarea procedurilor de evaluare şi recunoaştere a competenţei individuale şi colective;
 • Premierea performanţelor cadrelor didactice si ale studenţilor cu contribuţii deosebite.

B. Obiective orientate spre cerinţele comunităţii:

 • Satisfacerea nevoilor materiale ale personalului şi studenţilor;
 • Implicarea activă a facultăţii în programele comunitare; ROMÂNIA UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
 • Sprijinirea transferului tehnologic; organizarea periodică de conferinţe de lucru facultate – industrie – autorităţi locale şi regionale;
 • Instituţionalizarea şi dezvoltarea legăturilor cu mediul socio-economic de interes local, regional şi naţional;
 • Identificarea cerinţelor şi a aşteptărilor clienţilor externi ai facultatii;
 • Întărirea responsabilităţii sociale şi naţionale prin implicarea directă a membrilor catedrei;
 • Colaborarea cu instituţii specializate precum: Camera de Comerţ şi Industrie, Zona Liberă, Promex, etc.;
 • Încurajarea constituirii şi dezvoltării legăturilor pe domenii (sectoriale) între universităţi sau între diviziuni academice ale universităţii şi reprezentanţi ai mediului socioeconomic;
 • Participarea la târguri locale sau internaţionale care au legătură cu activităţile desfăşurate în facultate;
 • Orientarea spre mediul economic al cercetării fundamentale şi aplicative;
 • Menţinerea unor legături permanente cu absolvenţii. Încurajarea constituirii organizaţiilor de absolvenţi;
 • Valorificarea prin doctorat a necesităţilor sectorului economic;
 • Valorificarea şi întărirea bazei materiale de cercetare prin asociere cu agenţi economici în vederea abordării în comun a unor teme;

C. Obiective legate de dezvoltarea activităţii internaţionale

 • Dezvoltarea legăturilor cadrelor didactice şi ale studenţilor cu universităţile europene şi din întreaga lume
 • Stimularea colaborării reciproc avantajoase cu marile unităţi europene şi din lume în domeniul perfecţionării activităţii didactice şi stimularea cercetării ştiinţifice;
 • Participarea activă la programele Comunităţii Europene;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională;
 • Înscrierea în programul european de mobilităţi studenţeşti prin sistemul de credite transferabile – Programe Erasmus, Leonardo da Vinci etc.
 • Iniţierea unor relaţii de colaborare pe plan ştiinţific şi de învăţământ cu alte ţări, precum Franţa, Germania, Grecia, Spania, Anglia şi Republica Moldova.

D. Obiective legate de dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale

 • Modernizarea laboratoarelor prin achiziţionarea de aparatură performantă
 • Extinderea şi modernizarea din punct de vedere tehnologic a lucrărilor de intervenţie, întreţinere şi igienizare, executate în regie proprie, necesare asigurării calităţii spaţiilor de învăţământ şi de cercetare.
Obiectivele Facultatății de Inginerie și Agronomie Brăila

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E